تیم ما

علی ابوالحسنی

علی ابوالحسنی

تحلیلگر سیستم، مدیر تیماحمد عقیلی زاده

احمد عقیلی زاده

تحلیلگر سیستم، برنامه نویسمرتضی عقیلی نسب

مرتضی عقیلی نسب

طراح سایت


سید ابوالحسن بهروز نژاد

سید ابوالحسن بهروز نژاد

تحلیلگر سیستم، برنامه نویس اندروید

محسن بحرزاده


محسن بحر زاده 

برنامه نویس  ارشد

;
بالا