اکسین سافت
شرح پروژه

در مرحله ی اول سایت با انتخاب چک مورد نظر به صفحه ی ورود داده منتقل می شوید.

طریقه ی قرار دادن چک:

با فرض اینکه میخواهیم یک کاغذ A4 معمولی را پرینت بگیریم عمل میکنیم

چک در حالت پرینت مطابق شکل زیر در روی کاغذ A4 قرار خواهد گرفت

Image title

دقت شود نیازی به استفاده از کاغذ A4 نمی باشد، و شکل فوق فقط جنبه ی آموزشی دارد.

در اولین مرحله باید چک مورد نظر را انتخاب کنید و یا از کادر بالای صفحه نام بانک مورد نظر را جستجو کنید.